Menu
Združenie základných škôl Slovenska

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Združenie základných škôl Slovenska
Bratislavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Trnavský kraj Prešovský kraj

Združenie základných Škôl Slovenska je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou.

Združenie

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme predstavili organizáciu, ktorej poslaním je v spolupráci so zodpovednými pracovníkmi školstva diskutovať a spoločne riešiť dôležité aktuálne problémy v oblasti regionálneho školstva.

V zmysle stanov Združenia základných škôl Slovenska (v skratke ZZŠS) je združenie – nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou .

V rámci svojej pôsobnosti združuje základné školy s právnou subjektivitou z celého Slovenska..  

Vzniklo v roku 1994, presnejšie 14. apríla 1994 pod názvom Združenie samosprávnych škôl Slovenska, v Trenčianskych Tepliciach na zakladajúcej schôdzi prvých členov. Zakladajúcimi členmi boli predovšetkým bratislavské školy, ktoré prešli na právnu subjektivitu ako prvé. V tom čase považovali riaditelia nového typu škôl za mimoriadne dôležité stretávať sa, vzájomne sa informovať, vymieňať si skúsenosti a radiť si navzájom. Možno povedať, že to cítili ako nutnosť, nakoľko informácií bolo málo a chýbala adekvátna legislatíva. V roku 2014 pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia prijalo plénum zmenu názvu na Združenie základných škôl Slovenska.

Združenie bolo zaregistrované na bývalom Okresnom úrade v Bratislave. Má svoje stanovy, svoj rokovací poriadok, volebný poriadok, zásady hospodárenia a agendu. Majetkom združenia sú finančné prostriedky z členských príspevkov a sponzorských darov.

V článku 1 stanov združenia je zadefinovaný účel pôsobenia a predmet činnosti združenia takto:

 1. Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združených subjektov.
 2. Výmena informácií.
 3. Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti činnosti.
 4. Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu.

Obsah uvedeného sa v priebehu rokov postupne menil, nadobúdal nový charakter i rozmer. Možno povedať, že aj dnes považujú riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou združenie za organizáciu, ktorá má svoj význam i dôležité postavenie v spoločnosti.

Plenárne zasadnutia združenia (konferencie), ktoré sa konajú vždy na jar a na jeseň vytvárajú priestor na odborné prednášky prizývaných hostí z MŠVVaŚ SR, ŠPÚ, ŠŠI, OZPŠaV, ZMOSu, ako aj nižších samosprávnych orgánov. Diskutované bývajú vždy aktuálne problémy školstva.

Členstvo:  

Členom združenia môže byť právnická osoba – škola, ktorá súhlasí so stanovami. Školu zastupuje na rokovaniach jej štatutárny zástupca, t.j. riaditeľ.

Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, ktorý činí 50,- € na jeden rok. Počet členov združenia sa mení. Podľa poslednej informácie od hospodárky združenia má združenie 364 členov z celej republiky.  

V roku 1999 bol vydaný doplnok č.1 k stanovám, ktorý dopĺňa článok 2 – Podmienky členstva v združení. Podľa neho členom združenia môže byť aj čestný člen, ktorý už nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby (školy), ale v minulosti ju v združení zastupoval. Takýto člen sa môže zúčastňovať zasadnutí, ale nie je povinný platiť členské príspevky, nemá právo voliť a byť volený do orgánov zduženia.

Orgány združenia:

 1. Plénum
 2. Výkonný výbor – 5 členov vrátane predsedu 
 3. Sekretariát 
 4. Kontrolná skupina

V roku 2003, na konferencii v Modre, bol okrem výkonného výboru na návrh členov združenia zvolený rozšírený výbor v počte 11 členov. Sú to volení zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska, pričom štyria sú z Bratislavského kraja. Rozšírenie výboru bolo prirodzenou potrebou, nakoľko počet členov združenia stále narastá. Funkčné obdobie výboru je štvorročné.

Štatutárnym orgánom združenia je prezident V tomto volebnom období je ním Mgr. Eva Horníková, riaditeľka ZŠ v Bratislave, kde je aj súčasné sídlo združenia. Sídlo združenia sa zvyčajne mení a zhoduje s miestom pôsobenia predsedu združenia.

Združenie základných škôl Slovenska má záujem konštruktívne riešiť aktuálne problémy. Skúsenosti riaditeľov z praxe a „pohľad zdola“ môže byť prínosom pre rozvoj školstva, skvalitňovanie edukačného procesu i jeho zabezpečenia.

Mgr. Eva Horníková, prezidentka ZZŠS 

Združenie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
1
14
1
15
1
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prečo byť členom?

Staňte sa členom nášho združenia a pomôžte sebe a svojej škole rásť.

 • ​​ Osobné stretnutia Každoročne organizujeme zasadnutia združenia, kde spoznáte a vymeníte si skúsenosti so stovkami riaditeľov a riaditeliek. Hosťami sú pravidelne aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním riadených organizácií.
 • ​​ Legislatíva Dostanete možnosť odborne pripomienkovať jestvujúcu a pripravovanú legislatívu, čím môžete ovplyvniť jej finálnu podobu.
 • ​​ Spájanie Spoznáte kolegyne a kolegov, ktorí Vám v budúcnosti môžu pomôcť pri riešení problémov aj na Vašej škole. Zdieľanie skúseností je jeden z hlavných cieľov združenia.

hore