Príhovor prezidentky ZZŠS - Zasadnutie celoslovenského pléna 2. - 4. októbra 2023

Príhovor prezidentky ZZŠS - Zasadnutie celoslovenského pléna 2. - 4. októbra 2023

Príhovor prezidentky ZZŠS - Zasadnutie celoslovenského pléna 2. - 4. októbra 2023

Vážené celoslovenské plénum. 
K dnešnému dňu evidujeme 187 prihlásených členov a členiek ZZŠS na rokovaní v Hornom Smokovci. Prežívame povolebné chvíle, kedy si Slovensko v demokratických voľbách zvolilo politickú garnitúru, ktorá bude vládnuť 4 roky.

Najviac nás znepokojuje nestabilita a náhle zmeny, rýchle rozhodnutia a ponechanie
zodpovednosti na školský manažment.
Aj od nášho ostatného rokovania, to je 15. marca tohto roka som sa ako prezidentka
najväčšej školskej stavovskej organizácie snažila o spoluprácu s MŠVV a Športu, Národnou
inštitúciou vzdelávania a mládeže, no najviac skúseností som získala v spolupráci
s prezidentmi ostatných školských asociácií.
Veď len za predchádzajúcich 13 mesiacov sa na poste Ministerstva školstva vystriedali 4
predstavitelia. Spoločne so štátnymi gymnáziami, SOŠ, súkromnými i cirkevnými školami,
hľadáme priestor pre 3 roviny, a to :
1.) Postavenie vzdelávania v spoločnosti
2.) Kultúra fungovania rezortu vzdelávania
3.) Kultúra rozvoja vzdelávania.
Za 6 mesiacov mám za sebou niekoľko desiatok stretnutí, rokovaní a mediálnych
vystúpení. Jednou z úloh nášho Združenia je aj informovanie verejnosti, že učiteľské
povolanie je síce poslaním, ale nie platidlom. Nehovoriac o funkcii riaditeľka, riaditeľ školy,
kedy sme ekonómovia, právnikmi, personalisti, stavbyvedúci, manažéri za tabuľkové platy,
ktorých priemer nedosahuje ani na priemernú mzdu vysokoškolsky vzdelaných ľudí v SR. Aj
s týmto bodom v našom Uznesení z jarného zasadnutia pléna som žiadala ministerstvo
školstva o vyjadrenie a nápravu. Žiadali sme aj o rekreačný príspevok pre všetkých
zamestnancov, nie len väčších škôl. Tento bod sa odzrkadlil v Deklarácii Odborného Zväzu
a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok
a úrovne vzdelávania a vedy v SR.
Na spoločnom znení sme sa dohodli predstavitelia regionálneho školstva i vysokých škôl.
Plné znenie si môžete prečítať na webe Združenia.
29. a 30. mája rokoval výbor ZZŠS aj o participácii a zavádzaní kurikulárnej reformy
do našich škôl. Zástupcovia jednotlivých krajov sa snažili rozposlať tieto 4 otázky:
1. ) príloha 1
No návratnosť odpovedí bola nízka, a preto aj málo výpovedná. Ak nám nedáte spätnú väzbu a dáta, ktoré môžeme spracovať, tak na Ministerstve budú spokojní ako to dobre robia.
Nemusím povedať, že sa skutočne snažia, ale stačí to pre samotnú realizáciu?
Prosím, ak ste tieto otázky nedostali kontaktujte, prosím členov výkonného výboru za
Košický kraj ( príloha 1)
Pravdepodobne Vás moji kolegovia z Výboru nemajú v databáze.
V septembri už začali aplikovať nový Štátny vzdelávací program na 39 základných
školách. Riaditelia, riaditeľky, ktoré ste sa vydali touto cestou objavovania nových spôsobov
vyučovania, máte môj úprimný obdiv. Vo výbore sme sa zamýšľali nad tým, ako si pomôcť aj sami.
Veď na mnohých školách už reformne vzdelávame. Pomohlo by nám mapovanie príkladov dobrej praxe, a práve o tom Vám dnes prinesieme užitočné informácie s Jánom Machajom a Tatianou Kizivatovou.

Silu vzájomnej spolupráce a odbornosti ste mohli zaregistrovať v spoločnom vystúpení na tlačovej konferencii MŠ k zavedeniu povinnej 3. hodine TSV. Predstavitelia 7 stavovských školských
asociácií a združení predstúpili pred verejnosť a vysvetlili, že školy, ktoré sa chcú zameriavať na posilnenie pohybovej kultúry, tak môžu urobiť, ako aj pred legislatívnou zmenou.
Vtedy som si uvedomila, že nie je potrebná zmena rámcových učebných plánov, ale je priam žiadúce posilňovanie spolupráce s ostatnými školskými asociáciami. Verím, že nadchádzajúca ministerka / minister si vypočuje odborný hlas z terénu našich škôl na rôznom stupni vzdelávania. Naše spoločné vyhlásenie je na webovom sídle združenia.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Máme obrovské množstvo rôznych problémov, no jedno máme spoločné. Chceme ich vedieť
riešiť a vyriešiť, preto sme dnes, zajtra aj pozajtra tu na celoslovenskej Konferencii ZZŠS.
Odpovede na Vaše otázky môžete dostať v PROGRAME jesennej konferencie.
Obrazové snímky a obrazovo – zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom
sídle prevádzkovateľa – www.zzss.education. Dovoľte aby som Vás informovala
o audiovizuálnom zázname niektorých častí zasadnutia. Prosím, aby ste si nevytvárali
vlastné,bez súhlasu dotknutých osôb.
Ďakujem za spoluprácu Výboru ZZŠS a zároveň zástupcom jednotlivých krajov.
Zvlášť ďakujem hospodárke Združenia Andrei Macháčovej, ktorá bezchybne organizačne
zabezpečila aj túto celoslovenskú Konferenciu.
V závere predloží Mgr. Maroš Skopal, člen Výboru ZZŠS, návrh na zmenu stanov
v nasledujúcom znení.
Návrh uznesenia
Plénum schvaľuje zmenu stanov, ktorá bude obsahovať príkazovú zmluvu pre členov
sekretariátu Výkonného výboru Združenia základných škôl Slovenska.
Zdôvodnenie:
Na základe záverov zo zasadnutia Výboru ZZŠS v dňoch 29. a 30. mája tohto roka a na návrh
členov výkonného Výboru Združenia základných škôl Slovenska dávame na prerokovanie do
pléna o platenej funkcii prezidentky ZZŠS a členov sekretariátu, to je viceprezidentka a
hospodárka ZZŠS. Na základe príkazových zmlúv a dohodnutej odmeny.
Hlasovanie.
Príloha 1
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
zo záverov zasadnutí výboru Združenia základných škôl Slovenska, konaného v dňoch 29. –
30.5.2023, vyplynulo mnoho otázok k príprave a k pilotnému overovaniu kurikulárnej
reformy. Preto sme si dovolili pripraviť krátky dotazník aj pre Vás, pre tých ktorí tieto zmeny

budeme musieť na školách realizovať. Jednohlasne sme sa zhodli na potrebe zmeny obsahu
a spôsobu vyučovania v základných školách. Príprava tak veľkej zmeny je náročná, no
potrebujeme Vašu spoluúčasť a spätné väzby z rôznych regiónov Slovenska. Ako vnímate
doterajšie činnosti štátnych inštitúcií a MŠVVaŠ SR pri zavádzaniu kurikulárnej zmeny.
Prosíme Vás o zaslanie odpovedí členom slovenského Výboru Združenia základných škôl
Slovenska, najneskôr 15. septembra 2023, podľa krajov kde sídli Vaša škola.
1. Eva Tchuríková, zssmspalin@zssmspalin.sk
ZŠ a MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín_KE
2. Andrea Macháčová, andrea.machacova@zszelba.sk
ZŠ Železničná_BA
3. Erika Drgoňová, drgonova@zsostredkova.sk
ZŠ SNP Ostredkova 14_BA
4. Alena Jančeková, alena.jancekova@miloslavov.sk
ZŠ Miloslavov_ BA
5. Juraj Jonák, jurajjonak@post.cz
ZŠ a MŠ Zázrivá_ZA
6. Monika Strnková, monikastrnkova@gmail.com
ZŠ a MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad_PO
7. Ingrid Plešová, inka.plesova@gmail.com
ZŠ Kostolné_TN
8. Stanislav Petráš, stanislav.petras@iedu.sk
ZŠ Mojzesovo – Černík_NR
9. Maroš Skopal, skopalmaros@gmail.com
ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej_Krupina_BB
10. Miroslav Ďurina, durinamiroslav86@gmail.com
ZŠ a MŠ Kľačany 263_TR
11. Eva Horníková, eva.hornikova@zskarlova61.sk
ZŠ Karloveská 61, BA
Otázky:
1) Akú máte skúsenosť po prvých stretnutiach a spolupráci s regionálnymi centrami
podpory pre učiteľov (RCPU)? Získali ste zatiaľ dostatok informácií
k pripravovanej reforme?
2) Aké ponuky ste dostali, našli ste si, realizovali ste vzdelávanie učiteľov v aplikácii
kurikulárnej reformy do praxe?
3) Plánujete sa zapojiť do pilotného overovania kurikulárnej reformy školskom roku
2024/2025?
4) Napíšte rosím 3 slová, ktoré podľa Vás momentálne vystihujú Vaše nastavenie
a postoj ku kurikulárnej reforme.
Ďakujeme za Vaše postrehy a odpovede.

Mgr. Eva Horníková

prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Dátum vloženia: 31. 10. 2023 17:17