Vyjadrenie prezidentky Združenia základných škôl Slovenska

Vyjadrenie prezidentky Združenia základných škôl Slovenska

Vyjadrenie prezidentky Združenia základných škôl Slovenska

Vážený pán štátny tajomník, Slavomír Partila,
vážený pán prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky Pavel Sadloň,
vážený pán riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní pri MŠ VV a Š SR Martin Kríž,
vážení členovia prezídia ZŠA a Z SR,

dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k súčasnému dianiu v Slovenskom školstve a pripravovanej najväčšej kurikulárnej reforme počas 30. ročnej existencie Slovenskej republiky.

Pozíciu prezidentky Združenia Základných škôl Slovenska zastávam len od 29. marca tohto roka, 2022. No na strane druhej mám 31 ročnú pedagogickú prax. Začala som ako učiteľka materskej školy, pracovala som ako učiteľka 1. a 2. stupňa, zároveň aj triedna pani učiteľka, zastávala som 9 rokov pozíciu zástupkyne riaditeľky školy a teraz som 8. rok riaditeľkou základnej školy s 589 žiakmi. 

Čo ma primälo napísať toto vyjadrenie?
Nemôžem ďalej participovať ako prezidentka najväčšej školskej stavovskej organizácie,  ako zástupkyňa riaditeľov základných škôl na Slovensku, na dianí okolo príprav kurikulárnej reformy v tejto podobe. 

Dňa 16.12.2022 sme sa stretli s pánom riaditeľom odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní pri MŠ VV a Š SR Martinom Krížom, kde som zdôraznila, že kurikulárnu reformu nutne v slovenskom školstve potrebujeme. V ten istý deň končilo verejné pripomienkovanie návrhu kurikula. Verím, že závery sa čoskoro dozvieme.
Regionálne centrá podpory učiteľov pracujú na základe vyžiadania podpory.
K 1.9.2022 vznikli centrá v 16 regiónoch.
K 1.9.2023 vzniknú centrá v ďalších 16 regiónoch.
K 1.9.2024 vzniknú regionálne centrá v posledných 8 regiónoch.

Učebnicová politiky k reforme, bude, zatiaľ nie je. Overovanie na 27 slovenských školách, už prebehlo, prosíme si analýzu, zatiaľ nie je. Pilotné overovanie prebehne v ďalších 30 základných školách, ktorých adresy nepoznáme. Dohodli sme sa s p. Križom, že do nášho celoslovenského pléna ZZŠS, to jej 13.-15.marec 2023, budú k dispozícii. Znamená to, že overovanie začne až nasledujúci školský rok 2023/2024. Na 30 školách. Postupne má byť do pilotu zapojených až 600 škôl. Kedy sa dozvieme výsledky pilotného overovania najväčšej kurikulárnej reformy v slovenskom školstve? Verím, že pred septembrom roku 2026, kedy sme „povinní“ reformu zaviesť do našich základných škôl. 
Vážim si doterajšiu náročnú prácu s prípravou zmien a osobným nasadením pána riaditeľa M. Kríža a jeho tímu, no predchádzajme spoločne, aby nevyšla nazmar.

Za 8 mesiacov vo funkcii prezidentky som bola pri otvorení mnohých tém na zlepšenie, stretla som sa s múdrymi a rozhľadenými ľuďmi, no stále mi chýba spätná väzba a reálne uplatnenie v praxi slovenského školstva.

Po stretnutí s pánom M. Krížom som si povedala, že poďme do toho. Budeme pri zmene a budeme ju môcť ako Výbor ZZŠS usmerňovať, pripomienkovať. No 20.12.2022, o 19,08 h,  mi prišla sms správa a pozvánka od p. Daniely Čorbovej na stretnutie s pánom prof. Hromkovičom, odborným garantom pre deskriptory kompetencií overovanie v rámci FINQ, ktoré bolo naplánované na ďalší deň, 21.12.2022 o 18,00 h. Viem, že niekedy život prináša rýchle zmeny.
No už som ani nedelegovala nikoho z výboru na tak podnetné stretnutie, nakoľko viem, že riadime veľké základné školy a viem, čo je to za náročnú prácu ukončiť kalendárny rok vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá je plánovaná na školský rok. Kto nevykonával túto funkciu, ani netuší ako je to časovo náročné a zodpovedné. Nehovoriac, že zamestnávame, ja konkrétne 75 zamestnancov, ktorým pripravujeme mzdy za december na depozitný účet. Nehovoriac o tom, že máme aj svoje rodiny a prípravy na Vianočné sviatky o 2.dni.
Stretnutie s pánom prof. sa uskutočnilo bez nášho zastúpenia. Pravda, neorganizovalo to ministerstvo školstva, tak som si myslela, že to bolo neformálne stretnutie.

Dnes, 28.12.2022 si prečítam prosbu od pána prezidenta Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky Pavla Sadloňa o vyjadrenie k materiálu, ktorý by mal byť alternatívou kurikularnej zmeny. Urobiť tak treba do 24 hodín od prečítania správy, to je do 29.12.2022 do 12,00 h. O pripomienkovanie nás požiadala pani Daniela Čorbová. Doteraz neviem z akej pozície. Začala som čítať dokument, vytvorený 10. septembra 2022 a písať si „ceruzkové“ poznámky, a potom som si uvedomila čo to robím. Nie, nemôže to takto fungovať, „z večera do rána“ minúť milióny eur na nepripravenú kurikulárnu reformu. Nemôžem mojou spoluprácou prispievať k tomu, s čím sa budeme od septembra 2026 trápiť v základných školách my riaditelia, zástupcovia, učitelia.

Nehovoriac o tom, že Ministerstvo školstva posiela ešte v týchto dňoch finančné prostriedky:

Financie na žiakov z Ukrajiny (európsky normatív) 27.12. 2022 

Finančné prostriedky na navýšenie osobných nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Zasielam link: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-navysenie-osobnych-nakladov-skol-a-statnych-skolskych-zariadeni/. Platba nám bude zaslaná ešte tento rok…dnes je 28.12.2022 a peniaze ešte na účet nemáme. Rozhodnutie o poskytnutí odmeny kľúčovým zamestnancom je v kompetencii riaditeľa školy/štátneho školského zariadenia.

Čo ak by chcel riaditeľ/riaditeľka čerpať zaslúženú koncoročnú dovolenku? Aj keď boli mzdy pripravené na depozite, musíme ich otvoriť a prerobiť nanovo. To je len kúsok z reality fungovania slovenského školstva. 

Prosím Vás milí kolegovia, vážení prezidenti / prezidentky školských asociácií,
o spoluprácu pri vytváraní zrkadla pripravovanej kurikulárnej reformy, zatiaľ základného školstva.

Vážený pán štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slavomír Partila,

prosím Vás o osobné stretnutie s členmi tímu, ktorý pripravuje kurikulárnu reformu.
Potrebujeme vedieť, kto je zodpovedný za akú oblasť prípravy. Musíme mať, ako celoslovenský Výbor Združenia základných škôl Slovenska istotu, že reforma je správne nastavená a môžeme jej pokroky pokojne predstaviť na celoslovenských plénach. Veď reforma sa začne v našich zborovniach a my potrebujeme byť vnútorne stotožnení so zmenou. Určite nie všetci riaditelia/riaditeľky ZŠ budú zmenou nadšení, no aspoň väčšina by mala podporovať najväčšiu premenu slovenského školstva. Musím konštatovať, že v súčasnosti tomu tak bohužiaľ nie je.

V čase žiackych prázdnin si čerpáme dovolenky. Je to nutné, pretože aj tých pár zanietených, ktorých mám aj v celoslovenskom výbore, nám rýchlo vyhorí a slovenské školstvo už nebude mať kým reformu, reformy uskutočňovať. Už teraz robíme na pedagogické fakulty nábor nie výber (ako v často porovnávaným fínskym systémom). 

Na záver možno ešte jedna poznámka. Viete si predstaviť manažéra firmy, ktorá zamestnáva 75 zamestnancov, že po náročnej práci vo firme, príde domov zapne si notebook a odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti bez nároku na finančné ohodnotenie po večeroch, nociach, na úkor svojej rodiny? Viete, pretože mnohí, ktorí čítate tieto riadky tak roky robíte…ale to nie je správne, ani produktívne.

Urobme spolu kvalitnú zmenu a premenu slovenského školstva, ktorú aj po niekoľkých rokoch nebude treba inovovať ako sme inovovali v minulosti inovované reformy.

Je pre mňa veľkou poctou zastávať funkciu prezidentky ZZŠS, no najmä obrovskou zodpovednosťou.

S úctou a srdečným pozdravom

Mgr. Eva Horníková

prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Dátum vloženia: 16. 12. 2022 12:01