Vyjadrenie prezidentky ZZŠS k schválenému návrhu 3. hodiny TSV

Vyjadrenie prezidentky ZZŠS k schválenému návrhu 3. hodiny TSV

Vyjadrenie prezidentky ZZŠS k schválenému návrhu 3. hodiny TSV

Záleží nám na tom, aby sa deti mladšieho a staršieho školského veku dostatočne hýbali. No, toto nesystémové, politické rozhodnutie nám neumožní kvalitu telesnej a športovej výchovy, ale kvantitu. Neodbornej verejnosti je dobre povedať aký veľký čin ste pre rozvoj pohybovej kultúry urobili, no milí poslanci, nezabudnite tým istým rodičom a Vašim voličom povedať aj o dôsledkoch Vášho rozhodnutia, na ktoré sme upozorňovali. 2 krát osobnou účasťou všetkých 4 prezidentov, prezidentiek školských stavovských organizácií základných škôl na zasadnutí školského parlamentného výboru a rovnako sme argumentovali aj v liste pánovi ministrovi J. Horeckému, ktorý predmetné argumenty chápal a postavil sa na stranu školských asociácií a združení.y
Dôsledkami pre školskú prax sú:
• Výrazný negatívny zásah do rámcového učebného plánu pre ISCED 1 a samotnej filozofie
tvorby školského vzdelávacieho programu.
• Nezodpovedajúce priestorové podmienky pre paušálne uplatnenie navýšenia hodín TSV na
všetkých školách.
• Nepripravenosť škôl z hľadiska zabezpečenia personálnych kapacít.
• Nesystémové riešenie problému nedostatku pohybu dnešnej mládeže.
Riaditelia škôl budú musieť znížiť úväzky iným kolegom, u nás vyučujúcim cudzích jazykov, ktorí nebudú mať na úkor TSV 100% pracovný úväzok, čo je 23 vyučovacích hodín týždenne. Ak niekde pridám disponibilnú hodinu (na telesnú výchovu), niekde ju musím ubrať. Ak ju uberiem, krátim úväzok učiteľovi, pretože nesplní štátom požadovaný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Čo to znamená? …že z 1100,- € mesačne (v hrubom) budeme musieť iným učiteľom krátiť aj tak úbohú mzdu. Ak teraz začneme všetci riaditelia, viac ako 2000 základných škôl, na Slovensku hľadať telocvikárov, tak si asi viete predstaviť, či naše požiadavky budú naplnené. V praxi to bude znamenať, že napr. v 6. ročníku (v našej škole zameranej na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov) zoberiem 1 h nemeckého jazyka z 2 h týždenne a žiakom pridám 3 h TSV. Veľmi rada. No v našej jednej telocvični sa musí už teraz, pri 2 h TSV týždenne, odučiť pri 23 triedach, 46 hodím telesnej výchovy. Ak vieme dobre, ale dobre počítať, do rozvrhu hodím viem vtesnať len 30 h (prepočítavam: 5 dní x 6 h denne – 30 h), takže už 16 h telesnej je v jednej telocvični aj 45 žiakov. Pri 3 h TSV x 23 tried je to 69 hodín telesnej výchovy v jednej telocvični. A to sme tá šťastnejšia škola na Slovensku, čo má aspoň jednu veľkú telocvičňu.
Myslíte si ešte stále, že to bolo dobré rozhodnutie, milí poslanci? Áno, môžeme cvičiť na chodbách škôl, ale v tichosti si budeme šepkať pokyny a povzbudzovať pri hrách, aby sme nerušili spolužiakov v triedach. Áno, môžeme realizovať TSV v exteriéroch v okolí školy na sídlisku, prechádzkami. Stále sa Vám zdá rozumné akým spôsobom sme schopní zabezpečiť žiakom kvalitný pohybový rozvoj, keď nemáme kde, s kým na úkor iných predmetov?
V ére samostatnosti slovenského školstva som osobne zažila už mnoho nesystémových politických rozhodnutí, no zakaždým, ako učiteľka, zástupkyňa RŠ, riaditeľka a momentálne aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska som sa snažila a veľmi snažím konať so zreteľom na zdravý telesný a psychický vývin žiakov, no tentokrát som v koncoch.
PS: Žiaci v školách majú dostatok pohybu, pretože človek ktorý sa zdržal v škole dlhšie ako svoju povinnú školskú dochádzku vie, že existujú aj iné organizačné formy ako je povinná 3. hodina telesnej a športovej výchovy.

Mgr. Eva Horníková

prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Dátum vloženia: 1. 5. 2023 11:53